Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Atlantis, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. DEFINITIES

  1.1 Forum: dit forum, te vinden onder http://atlantisgeo.nl.

  1.2 Gebruiker: elke gebruiker die zich heeft geregistreerd op dit Forum, onderverdeeld in:
  • 1.2.1 Normale Gebruiker: Gebruiker met normale gebruikersrechten, waaronder het plaatsen van berichten en het versturen van Persoonlijke Berichten.
   1.2.2 Geoficticus: Gebruiker behorend tot de groep Geofictici, met naast normale gebruikersrechten ook beperkte moderatierechten beperkt tot een eigen subforum, waaronder het splitsen van onderwerpen en het verplaatsen van berichten binnen een eigen subforum.
  1.3 Forumteam: het dagelijks bestuur van dit Forum, onderverdeeld in:
  • 1.3.1 Moderator: Gebruiker met uitgebreide moderatierechten die niet beperkt zijn tot een eigen subforum, waaronder het verplaatsen van onderwerpen, het aanpassen en verwijderen van eigen en andermans berichten.
   (Faylin, Matt, BlaZ en Dulminiszijn moderatoren op dit Forum.)
   1.3.2 Beheerder: Moderator die tevens beheerder is van het Forum. Hieronder valt ook de domeinhouder.
   (Faylin en Matt zijn beheerders van dit Forum.)
  1.4 Regels: alle regels zoals in deze en onderstaande paragrafen omschreven. #
 2. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN

  2.1 Door registratie op dit Forum verklaart elke Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Regels, ook als er nadien nog wijzigingen van of aanvullingen op de Regels plaatsvinden, van welke aard dan ook.
  • 2.1.1 Indien een Gebruiker niet of niet langer akkoord gaat met de Regels, dient deze zich te melden bij een Beheerder met een verzoek om deactivatie van het account.
  2.2 Dit Forum valt onder de Nederlandse wet- en regelgeving, dus deze is vanzelfsprekend ook van toepassing op dit Forum.

  2.3 De Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekstuele en audiovisuele bijdragen en gedragingen van gebruikers, van welke aard dan ook. Dit houdt dus automatisch in dat elke gebruiker volledig aansprakelijk is voor zijn/haar eigen gedragingen en de tekstuele en audiovisuele bijdragen die hij/zij aan het Forum heeft geleverd, op welke wijze dan ook.

  2.4 De Beheerder is nimmer ontvankelijk voor claims welke voortvloeien uit schending van de Regels zoals omschreven in paragraaf 3.3.

  2.5 De Beheerder behoudt zich te allen tijde het recht om bepaalde Gebruikers de toegang tot het Forum voor onbepaalde tijd te ontzeggen zonder voorafgaande waarschuwing of opgaaf van reden. #
 3. ALGEMENE REGELS

  3.1 Op dit Forum is het onderwerp primair geofictie, in de breedste zin van het woord. Voor alle andere onderwerpen verwijzen wij naar andere fora.

  3.2 De voertaal op dit Forum is Nederlands, al dan niet met een regionale tongval. Echter, een boodschap dient door iedereen met een redelijke beheersing van de Nederlandse taal te begrijpen zijn.
  • 3.2.1 Elke andere taal dan het Nederlands is slechts toegestaan wanneer hiervan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij door een meerderheid van de Gebruikers kan worden begrepen, al dan niet door middel van een toegevoegde vertaling.
  3.3 De inhoud van elke vorm van communicatie op dit Forum, op welke wijze dan ook, is gebonden aan de volgende regels:
  • 3.3.1 Alle uitingen van pornografie, gewelddadigheden en anderszins choquerende zaken zijn ten strengste verboden.
   3.3.2 Commerciële uitingen van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden.
   3.3.3 Tekstuele en audiovisuele inhoud waar een copyright op berust of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er een copyright op berust is niet toegestaan. Indien een Gebruiker deze teksten, citaten of afbeeldingen toch wil plaatsen, dient er altijd een voldoende gespecificeerde bron bij vermeld te worden.
  3.4 Op dit Forum gelden de algemeen geldende, Nederlandse fatsoensnormen.

  3.5 Wat elders gebeurt, dat blijft daar ook: voortzetting van ruzies en vetes vanuit andere plaatsen dan dit Forum, zowel in het echte leven als via het internet, is niet toegestaan. Omgekeerd wordt van de Gebruiker verwacht ook geen ruzies en vetes vanaf dit Forum mee te nemen naar elders.

  3.6 Bij scheldpartijen, het uiten van dreigementen en/of flaming volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan het Forum.

  3.7 Elke beslissing, van welke aard ook, genomen door het Forumteam, is bindend. Het Forumteam behoudt zich te allen tijde het recht voor een beslissing te nemen zonder opgaaf van reden.

  3.8 Eigenhandig ingaan tegen een beslissing van het Forumteam is verboden. Hieronder valt ook het negeren of terugdraaien van een ingreep door het Forumteam. Indien een Gebruiker het niet eens is met een beslissing van het Forumteam, dient de Gebruiker zich te wenden tot het Forumteam middels een Persoonlijk Bericht.

  3.9 Schending van de Regels, op welke wijze dan ook, kan zonder voorafgaande waarschuwing of opgaaf van reden leiden tot beperking van gebruikers- en/of moderatierechten, en/of uitsluiting van deelname aan het Forum voor onbepaalde tijd. #
 4. REGELS OMTRENT REGISTRATIES EN GEBRUIKERSPROFIELEN

  4.1 De gebruikersnaam dient slechts te bestaan uit alfanumerieke symbolen (A, 1, f, 9); overbodige leestekens en andere vreemde tekens zijn niet toegestaan indien zij geen aantoonbare functie hebben. Bovendien is het voor de gebruiker makkelijker bij het inloggen. (Gebruikersnaam Jan-Willem_33 wordt dus wel toegestaan, maar (¯°·Jan-Willem·°¯) vanzelfsprekend dus niet.)

  4.2 De gebruikersnaam mag niet aanstootgevend zijn. Namen met betrekking tot zaken genoemd in paragraaf 3.3 zijn dus verboden. Ook gebruikersnamen als God, Allah, Jezus, Al Qaida, 666, KKK, Hitler, enzovoorts, die door bepaalde (grote) bevolkingsgroepen als aanstootgevend worden beschouwd zijn niet toegestaan. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan dit Forum.

  4.3 Registratie is slechts toegestaan onder één account. Gebruikers met meerdere accounts riskeren uitsluiting van deelname aan het Forum.

  4.4 Gebruikers die een avatar willen voeren, kunnen dit doen middels een link naar een externe hostingsite. Verder zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • 4.4.1 De maximale afmeting bedraagt 150x120 pixels; de maximale bestandsgrootte is 16 KiB.
   4.4.2 Irritant bewegende avatars zijn niet toegestaan. Avatars met een subtiele animatie zijn dus geen probleem, flitsende avatars of zelfs korte filmpjes zijn verboden.
   4.4.3 Avatars die in strijd zijn met paragraaf 3.3, 4.4.1 en 4.4.2 worden zonder pardon verwijderd.
  4.5 Onderschriften dienen niet te overheersend te zijn. Daarom gelden er de volgende voorwaarden voor onderschriften:
  • 4.5.1 Afbeeldingen zijn niet toegestaan (tenzij het heel kleine zijn); daarvoor is de avatar.
   4.5.2 De maximale lettergrootte is 100% (normaal).
   4.5.3 Een onderschrift mag bij lettergrootte 100% maximaal drie regels tekst onder elkaar bevatten. Bij een lettergrootte van 90% (klein) of minder geldt een maximum van vier regels tekst.
   4.5.4 Onderschriften die in strijd zijn met paragraaf 3.3, 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3 worden zonder pardon verwijderd.
  #
 5. ALGEMENE REGELS OMTRENT HET PLAATSEN VAN BERICHTEN

  5.1 Voor de inhoud van alle berichten blijft paragraaf 3.3 onverminderd van kracht.

  5.2 Berichten dienen geschreven te zijn in correct en leesbaar Nederlands.

  5.3 Het gebruik van BrEeZeR-taal of overmatig gebruik van hoofdletters en leestekens is verboden. Het gebruik van hoofdletters staat op het internet gelijk aan SCHREEUWEN, zeker als deze vergezeld gaan van een stortvloed aan uitroeptekens!!!!!!

  5.4 Bij het plaatsen van berichten dient de standaardlay-out (kleur: zwart; grootte: normaal (100%)) gebruikt te worden. Het gebruik van afwijkende opmaak is niet toegestaan, indien dit niet bijdraagt aan de inhoudelijkheid van het betreffende bericht.

  5.5 Berichten dienen uit meer dan kretologie, emoticons/smileys of citaten van anderen te bestaan.

  5.6 Berichten dienen een aanvaardbare lengte te hebben en geen essayistische betogen te zijn.
  • 5.6.1 Zorg bij langere teksten voor voldoende witregels en tussenkopjes voor een overzichtelijker geheel.
  5.7 Het gebruik van citaten dient tot een minimum beperkt te worden:
  • 5.7.1 Geen integrale citaten van direct bovenstaande berichten. Daarvoor is de ^^-emoticon/smiley bedoeld (tweemaal de ^-toets)
   5.7.2 Geen citaten-in-citaten ([[ik schreef] jij schreef] mijn bericht), indien dit niet bijdraagt aan de inhoud van het bericht.
   5.7.3 Overbodige citaten riskeren verwijderd te worden.
  5.8 Slowchatting is niet toegestaan; dit Forum dient niet als een chatbox gebruikt te worden.

  5.9 Bij afbeeldingen, geplaatst in berichten, dient altijd rekening gehouden te worden met de leesbaarheid. De maximaal toegestane afmetingen van een afbeelding zijn daarom 1024x768 pixels. Grotere afbeeldingen zullen in hyperlinks worden omgezet. Bij herhaaldelijke overtreding worden afbeeldingen zonder pardon verwijderd.

  5.10 Voor de waarborging van persoonlijke privacy is het niet toegestaan een Gebruiker bij zijn eigen naam te noemen zonder dat deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven; gebruik in principe alleen de gebruikersnaam zoals de Gebruiker zich op dit Forum heeft geregistreerd.

  5.11 Het Forumteam behoudt zich te allen tijde het recht voor om berichten die niet voldoen aan de in de paragrafen 5.1 t/m 5.10 omschreven regels te verwijderen of aan te passen zonder voorafgaande opgaaf van reden, al naargelang hetgeen de Beheerder of de Moderator het meest geschikt acht. #
 6. REGELS OMTRENT HET OPENEN VAN TOPICS

  6.1 Topics dienen te passen binnen het onderwerp van het betreffende subforum.

  6.2 Bij meerdere topics over hetzelfde onderwerp prevaleert het eerstgeopende topic.

  6.3 Topictitels dienen de lading van de openingspost te dekken (dus geen: 'lees dit!' 'open me plz' of 'help!').
  • 6.3.1 Topictitels over bepaalde landen of werelddelen, moeten voor het overzicht worden voorzien van een tag met de 3-letterige landencode tussen rechte haken (dus [ATL] voor Atlantidië en [TYS] voor Tyssië), ook als dit topic zich in een subforum bevindt.
  6.4 Het plaatsen van louter citaten van welke bron dan ook om een discussie te starten is niet toegestaan. De Gebruiker dient altijd zijn eigen bijdrage aan een openingspost te leveren.

  6.5 Ten overvloede: de regels als omschreven in paragrafen 3 en 5 zijn hierbij onverminderd van kracht.

  6.6 Het Forumteam behoudt zich te allen tijde het recht voor om topics die niet voldoen aan de in de paragrafen 6.1 t/m 6.5 omschreven regels te verwijderen of aan te passen zonder voorafgaande opgaaf van reden, al naargelang hetgeen de Beheerder of de Moderator het meest geschikt acht. #
 7. REGELS OMTRENT HET PLAATSEN VAN REACTIES

  7.1 Reacties dienen met het onderwerp van het topic te maken te hebben. Anders gezegd: reacties dienen on-topic te zijn.

  7.2 Reacties dienen uit meer dan kretologie of smileys te bestaan, maar een inhoudelijke reactie op een post te zijn.

  7.3 Meerdere reacties van een en dezelfde Gebruiker die elkaar opvolgen dienen zoveel mogelijk tot één bericht gevoegd te worden, wanneer opvolgende berichten toevoegingen op, dan wel wijzigingen van een voorgaand bericht zijn.

  7.4 Dezelfde reacties, of reacties met duidelijk dezelfde strekking, plaatsen in meerdere topics is niet toegestaan.

  7.5 Ten overvloede: de regels als omschreven in paragrafen 3 en 5 zijn hierbij onverminderd van kracht.

  7.6
  Het Forumteam behoudt zich te allen tijde het recht voor om berichten die niet voldoen aan de in de paragrafen 7.1 t/m 7.5 omschreven regels te verwijderen of aan te passen zonder voorafgaande opgaaf van reden, al naargelang hetgeen de Beheerder of de Moderator het meest geschikt acht. #
 8. REGELS OMTRENT HET VERSTUREN VAN PERSOONLIJKE BERICHTEN

  8.1 PB's dienen in beperkte mate gebruikt te worden.

  8.2 PB's dienen voor het stellen van vragen of maken van opmerkingen die van persoonlijke aard zijn en vanwege hun aard niet passen binnen het publieke Forum.

  8.3 Ten overvloede: de regels als omschreven in paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5 zijn hierbij onverminderd van kracht.

  8.4 Schending van de in de paragrafen 8.1 t/m 8.3 omschreven regels kan tot een onmiddellijke uitsluiting van deelname aan het forum voor onbepaalde tijd leiden. #