Onze mailserver geeft op het moment een storing bij het gebruik van e-mailadressen van Microsoft (hotmail.com, outlook.com, live.com). Als je een dringende vraag hebt, bijvoorbeeld over het resetten van je wachtwoord of het activeren van je nieuwe account, en je gebruikt een Microsoft-adres, stuur dan een mail naar info@atlantisgeo.nl met je vraag.

Mails die niet vanuit ons verzonden kunnen worden, proberen we zoveel mogelijk via een ander adres alsnog te verzenden.

[RNH] Nieuws

Republiek Nova Hollandia
Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Matt » ma 24 feb 2014, 17:38

Dat is goed nieuws om te horen! Ik ben blij dat het nu beter gaat tussen Nova Hollandia en Burghteland. :)
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » ma 24 feb 2014, 22:10

^^
De verdragen eind vorige week waren met Schellingen. (Er zijn nu besprekingen gaande met Burghteland)

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » ma 24 feb 2014, 22:36

Swoller Dagening schreef:Malversaties bestuur Werkersgilde

Deze krant berichtte op 16 januari j.l. over de bestuurscrisis bij het Werkersgilde. Het bleek dat er gesjoemeld werd met stemuitslagen via de computer. Een grondig intern onderzoek heeft inmiddels een veel forsere beerput opgeleverd. Als gevolg daarvan worden diverse bestuursleden vervangen. Uit het onderzoek bleek dat het geheel vrouwelijke bestuur van het Werkersgilde een mannelijke voorzitter absoluut niet zag zitten, en dat middels manipulatie van de computerstemming wilde voorkomen. Dit bleek hoog spel, waarbij een cultuur is gebleken van discriminatie van mannelijke gildeleden. Op vrijwel alle belangrijke posten bleken vrouwen te zijn verkozen, maar het onderzoek heeft opgeleverd dat het middel van de stemmanipulatie in het verleden reeds vele malen heeft plaatsgevonden. Er heerste onder de vrouwen een ongeschreven regel dat goed betaalde managementfuncties in principe naar vrouwen toe moesten gaan. Niet alleen bij het Werkersgilde, maar ook bij vele andere bedrijven in het land. De tactiek die daarvoor gevolgd werd was eenvoudig, en is ook jarenlang onopgemerkt gebleven. Het werkte als volgt: bij vacatures werd een selectiecommissie ingesteld om de binnengekomen brieven te beoordelen. Daarbij zorgden vrouwelijke chefs en personeelsadviseurs ervoor dat de selectiecommissie in grote meerderheid uit vrouwen bestond. Zij selecteerden voor de gesprekken vrouwen die goed leken te voldoen, maar schreven mannen die goede papieren hadden af. In plaats daarvan werden mannen uitgenodigd voor gesprek die absoluut ongeschikt waren. De adviescommissie die de sollicitatiegesprekken voerde, die wettelijk uit evenveel mannen als vrouwen bestaat, kwam dan ook vrijwel altijd tot de conclusie dat een vrouwelijke kandidaat de functie verkreeg. Vrijwel alle bedrijven lijken in dit proces te zijn betrokken, ondersteund vanuit het Werkersgilde.

De nieuwe voorzitter, Jan-Pieter van Bikkelsteyn, heeft naar aanleiding hiervan alle managementbenoemingen van de afgelopen 12 jaar binnen het gilde doorgelicht. Daarbij is geconstateerd dat van de 36 managers er 31 vrouw waren, waaronder het voltallig dagelijks bestuur, en dat er in minstens 27 gevallen sprake geweest moet zijn van manipulaties. Als gevolg daarvan heeft hij de betrokken 27 managers op non-actief gesteld. Voor de betreffende ambachtsgildes zijn inmiddels interim-bestuurders aangewezen.

De hele gang van zaken blijkt een decennium geleden te zijn ingegeven door vrouwen die "het glazen plafond" wilden doorbreken. Daarbij is, toen de tactiek succesvol bleek, dit op grote schaal via zogenaamde "vrouwennetwerken" uitgedragen, en zwart-op-wit is er vrijwel nooit iets van vastgelegd. De tactieken zijn vooral boven water gekomen door vrouwen die na de computermanipulaties van vorige maand meenden dat het beleid was doorgeslagen, en dat zij dit niet langer naar zichzelf toe ethisch konden verantwoorden. Zij hebben een boekje open gedaan over de inmiddels wijd verbreide praktijken. Van Bikkelsteyn raadt alle bedrijven aan om alle managementbenoemingen in de laatste 10 jaar nog eens tegen het licht te houden.

Premier van Cornickxhuysen reageerde geschokt op de bevindingen binnen het Werkersgilde. "Nova Hollandia is al sinds de invoering van het Rationalisme een land waar gelijkheid tussen de seksen met een Hoofdletter wordt geschreven. Ik kan haast niet geloven wat de heer Van Bikkelsteyn ons voorhoudt, maar de feiten spreken voor zich. Een dergelijke vorm van manipulatie uit niet-rationele overwegingen past absoluut niet in onze traditie. We gaan kijken in hoeverre we met aangescherpte wetgeving herhaling in de toekomst kunnen voorkomen. Overigens heeft dit alles geen gevolgen voor de samenstelling van mijn kabinet - ik heb alle kabinetsleden persoonlijk zorgvuldig geselecteerd."

De regering heeft laten weten dat selectiecommissies voortaan niet meer overwegend uit leden van één sekse mogen bestaan en een roulerende vertegenwoordiging van een afdeling moeten zijn. Bovendien moet afschrijven en uitnodigen van sollicitanten voortaan ook beoordeeld worden door de gehele selectiecommissie.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » vr 28 feb 2014, 21:13

Swoller Dagening schreef:Besprekingen met Burghteland nog niet in de hoogste versnelling

De delegatie uit Burghteland die sinds maandag in Nieuw-Swoll was om te onderhandelen over de grensafhandeling, is nog altijd in conclaaf over het voorstel van Nova Hollandia. Op veel punten kunnen beide landen elkaar inmiddels wel vinden, echter het grootste probleem lijkt vooralsnog de brandstofprijzen. Wanneer de eis van maximaal één Burghtelandse daalder verschil in pompprijs wordt aangehouden, dan betekent dat een voor Nova Hollandia rampzalige verhoging van de pompprijs die voor de economie zeer negatief uitpakt en op veel maatschappelijke weerstand zal kunnen rekenen. Wanneer de prijsstijging in Nova Hollandia aan een maximum wordt gebonden en het verschil toch maximaal één RBU-daalder moet bedragen, dan wordt een enorm gat geslagen in de Burghtelandse begroting, omdat de AKE (BTW/accijns) op benzine dan fors verlaagd moet worden.

Vanuit Nova Hollandia is daarom een voorstel neergelegd voor een uit oogpunt van economie en maatschappelijk draagvlak maximale verhoging van de brandstofprijzen, waarbij Burghteland de keuze heeft tussen verlagen van de belastingen op brandstoffen, danwel accepteren van een groter verschil in brandstofprijs. Waarbij het niet de bedoeling is dat dit gecompenseerd wordt door een wegenvignet in te voeren. De mate waarin Burghteland bereid is om zijn belastingen op brandstoffen te verlagen, bepaalt de stijging van de brandstofprijzen in Nova Hollandia. Voorbeeld: 5% verlaging brandstofprijs RBU levert 5% hogere pompprijs op in RNH, tot een wederzijds maximum van 20%. Het is nu aan Burghteland om na interne beraadslagingen een reactie te geven op dat voorstel. Dat zal naar verwachting na het weekeinde onderwerp van gesprek zijn. Dan zullen de ministers van Buitenlandse betrekkingen en Verkeer van Nova Hollandia naar Nieuw Vlissingen afreizen om het overleg voort te zetten.

Verder is nog niet duidelijk of Burghteland wil toetreden tot de vorige week overeengekomen gezamenlijke chipkaart van Schellingen en Nova Hollandia, om zo de afhandeling van alle inklaringspapieren te vereenvoudigen. Toetreding zou tot een groot aaneengesloten gebied leiden waar wegtransport niet langer gehinderd wordt door de economische barrieres van landsgrenzen. Vanuit de wandelgangen wordt vernomen dat er goede hoop is op een overeenkomst die voor beide partijen acceptabel is.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 04 mar 2014, 13:26

Swoller Dagening schreef:Besprekingen met Burghteland in impasse

Van de zijde van Burghteland is nog altijd niet vernomen hoe men staat tegenover het voorstel van de brandstofprijzen. ook is nog altijd niet duidelijk of Burghteland wil meedoen aan het geautomatiseerde inklaringssysteem dat Schellingen en Nova Hollandia voorstaan. Uit de wandelgangen heet het dat ook op ambtelijk niveau weinig voortgang is geboekt de afgelopen dagen. De delegatie uit Nova Hollandia die sinds gisteren in Nieuw Vlissingen verblijft, verwacht morgen concrete afspraken te kunnen maken, omdat donderdag na twee weken een belangrijke ministerraadvergadering is in Nieuw-Swoll. Het regeringsvliegtuig zal dan ook woendagavond uit Nieuw-Vlissingen vertrekken.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » do 06 mar 2014, 09:12

Swoller Dagening schreef:Intentieverklaring Nova Hollandia en Burghteland

Op de valreep is succes geboekt in de besprekingen met Burghteland inzake de grensafhandeling. Er is een intentieverklaring ondertekend door de ministers van buitenlandse betrekkingen. Deze intentieverklaring moet ertoe leiden dat in april of mei een definitief verdrag kan worden ondertekend tussen beide landen, waardoor nog voor de zomer de visumplicht kan worden afgeschaft. Bovendien treedt ook Burghteland toe tot de electronische chipkaart in het goederenvervoer die Schellingen en Nova Hollandia al overeen waren gekomen. Oost-Borealië, het gebied van de grote landen met de dichte grenzen, wordt hierdoor binnen één jaar een veel sterkere economische regio. Dat is niet vanzelf gegaan. De onderhandelingen met Schellingen verliepen constructief, en hebben ook geleid tot een wezenlijke aanpak van het oponthoud voor het goederenvervoer met een chipkaart voor de inlaringsdocumenten. Burghteland wil zich daar nu ook bij aansluiten. Dat zal dus niet alleen een voordeel opleveren voor transporteurs uit Nova Hollandia en Burghteland, maar ook voor transporteurs uit Schellingen.

In het kort de inhoud van de intentieverklaring die gisteravond tussen Nova Hollandia en Burghteland is getekend:
 • De onderlinge visumplicht tussen Nova Hollandia en Burghteland wordt per 1 juni 2014 afgeschaft;
 • Om brandstofsmokkel tegen te gaan worden de brandstofprijzen geharmoniseerd. Burghteland verlaagt haar belastingen op brandstoffen, Nova Hollandia verhoogt haar belastingen. Het verschil tussen beiden zal dan verminderd zijn tot ongeveer 1 burghtelandse doalder; dat is ongeveer NH$ 0,31;
 • De onderlinge verkeersverbindingen worden verbeterd conform het Infrastructuurplan Open Grenzen, en Nova Hollandia zal een substantiële bijdrage leveren in de kosten daarvan, ook aan de Burghtelandse kant van de grens;
 • In het goederenvervoer zal per 1 januari 2015 de afhandeling met volledige controles worden verminderd naar steeksproefgewijs; net als bij Schellingen zullen snellere visuele schouws en de inklaringschipkaart veel reistijdverlies aan de grens schelen;
 • Er zal een plan van aanpak komen om het probleem van op zondag voor de grens wachtend vrachtverkeer op te lossen;
 • Burghteland en Nova Hollandia zullen elkaar helpen bij de bestrijding van drugshandel, en Nova Hollandia zal Burghteland helpen met het bestrijden van de aldaar nog heersende mazelen-epidemie. Dit zal ook tijdelijk, in elk geval tot 1 januari 2015, een extra verklaring en inentingsbewijs voor Burghtelanders inhouden als ze de grens over willen.
De extra belastingopbrengsten aan de zijde van Nova Hollandia zullen in de verbetering van het wegennet worden gestoken. Burghteland zoekt een oplossing voor de mindere belastinginkomsten op brandstoffen vooral door de belastingen op alcohol en tabak te verhogen. Er wordt echter ook gepraat over een wegenvignet. Mocht Burghteland tot de invoering van zo'n vignet besluiten, dan behoudt Nova Hollandia zich het recht voor om haar inwoners hiervoor te compenseren, bijvoorbeeld door verlaging van de belastingheffing op brandstoffen. Nu de intentieverklaring getekend is, zal de rijkswegendienst van Nova Hollandia ook de bewegwijzering van de internationale C-routenummers die aansluiten op Burghtelandse wegen gaan uitrollen. De bedoeling is dat dit is afgerond, voordat per 1 juni de visumplicht wordt afgeschaft. Minister Van Baerlant benadrukte dat Nova Hollandia met de verdragen met Schellingen en Burghteland op weg gaat naar meer samenwerking en meer onderling verkeer. "En hopelijk ook meer onderling begrip", aldus de bewindsvrouwe.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » zo 16 mar 2014, 19:31

Swoller Dagening schreef:Nova Hollandia en Dumeria bereiken overeenstemming over bilateraal verdrag

Nadat Dumeria en Nova Hollandia diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan, is een commissie bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers uit beide landen regelmatig bijeen geweest om te bezien in hoeverre de onderlinge banden kunnen worden verbeterd. De ambtelijke top vanuit beide landen was afgelopen week bijeen in Megapontus, de stad op de rand van het Dumerische vasteland en de eilanden. Zij hebben na terugkoppeling met hun politiek verantwoordelijken overeenstemming bereikt over een verdrag tussen beide landen. Het is nog wel noodzakelijk dat dit verdrag bestuurlijk wordt geratificeerd in beide landen. Dit zou moeten plaatsvinden voor 31 mei dit jaar, omdat al per 1 juni van dit jaar diverse maatregelen uit het verdrag in zouden moeten gaan.

Een overzicht van de punten waar in het verdrag overeenstemming over is bereikt:
 • vanaf 1 juni 2014 geen onderlinge visumplicht meer in het reizigersverkeer;
 • na het al eerder gesloten "open skies" verdrag tussen beide landen zal in het nieuwe verdrag ook sprake zijn van "open harbours". Daarbij hoeven schepen uit beide landen betalen voortaan voor aanmeren in elkaars zeehavens geen liggeld meer te betalen, als de betreffende schepen de haven binnen 5 dagen weer hebben verlaten;
 • de intentie wordt uitgesproken om de grensafwikkeling in het onderlinge landgebonden goederenvervoer te versnellen, hierover is nog wel in overleg met Schellingen nodig inzake de uitvoering. Dumeria heeft daarbij de intentie uitgesproken om ook deel te nemen aan de electronische inklaring waar recent Nova Hollandia, Schellingen en Burghteland al overeenstemming over hebben bereikt;
 • vanaf 1 juni 2014 zal er veel nauwer worden samengewerkt op het gebied van politie en justitie: het onderling opsporen en uitleveren van verdachten en veroordeelde personen wordt dan mogelijk. Wel zal worden vastgelegd dat door Nova Hollandia uit te leveren personen niet mogen worden berecht voor een Dumerische rechtbank waar de doodstraf kan worden uitgesproken;
 • beide landen zullen elkaars diploma's in het hoger en universitair onderwijs erkennen;
 • er komen extra leerstoelen in het wetenschappelijk onderwijs: een leerstoel Nederlands aan de universiteiten van Apollonium en Hieronium, alsook een nieuwe leerstoel Dumeriaans Latijn aan de universiteit van Planckendael en een leerstoel Siciliaans aan de universiteit van Stoetenborgh.
 • er zullen de komende jaren culturele uitwisselingsprojecten worden opgezet. Hierbij valt te denken aan exposities van toonaangevende hedendaagse RNH-kunst in Dumeria, maar ook bijvoorbeeld aan exposities van het eeuwenoude Dumeriaans-Romeinse verleden in Nova Hollandia.
Premier van Cornickxhuysen heeft als reactie hierop gezegd dat hij erg blij is met deze verdere toenadering tussen beide landen. Het verdrag biedt volgens hem een goede basis om niet alleen handelsbelemmeringen weg te nemen, maar om elkaar als volkeren ook beter te leren kennen.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 25 mar 2014, 07:58

Swoller Dagening schreef:Kabinet neemt uitslag referendum auteursrecht over

De toenemende druk van anti-piraterij-organisaties was voor diverse consumentenorganisaties de druppel die de emmer deed overlopen. Organisaties die tot doel hadden om de auteursrechten van muzikanten, fotografen, tekstschrijvers en dergelijke te bewaken, hadden zich de laatste jaren steeds meer ontpopt tot geldgraaiers die nietsontziend gewone burgers afdreigden met grote bedragen. Een aantal maatschappelijke organisaties vond de verouderde wetgeving waarop deze praktijken waren gebaseerd niet langer passen in de huidige internetsamenleving, en heeft daarom een referendum aangevraagd over het auteursrecht, en hierover kon gisteren worden gestemd. Inmiddels is de uitslag bekend (een overweldigende 92% voor wijziging bij 62% opkomst), en minister Hans-Jochem van Jonckersbosch van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport heeft zich gecommiteerd aan de uitslag. Dit betekent dat de wetgeving op de volgende punten wordt gewijzigd:
 • het auteursrecht op nieuwsfeiten vervalt in het geheel, op opiniërende artikelen wordt het recht beperkt tot 4 weken;
 • het auteursrecht wordt in zijn algemeenheid beperkt tot 2 jaar op beeld en muziek, tot 10 jaar op boeken, en tot 50 jaar op wetenschappelijke verhandelingen;
 • het via internet opnieuw publiceren van reeds eerder elders op het internet legitiem gepubliceerde werken wordt toegestaan, als er naar de originele publicatie wordt gelinkt;
 • artiesten kunnen niet verbieden dat privépersonen beeldmateriaal van hun concerten verspreiden, wanneer dat tot doel heeft sfeerimpressies van de eigen belevingen van burgers te accentueren. Een foto van een concert gemaakt met een mobiele telefoon op facebook zetten mag dus voortaan, ook als de artiest daar tegen is. Bovendien wordt het concertorganisatoren verboden om mobiele telefoons te verbieden of in beslag te nemen;
 • radio en televisie hoeven geen vaststaande bedragen meer te betalen, individuele overeenkomsten met artiesten zijn mogelijk. Daarbij is de publieke omroep gebonden aan maximumbedragen;
 • "naburige rechten" vervallen. Winkeliers hoeven daardoor geen rechten meer te betalen voor de legitiem aangeschafte muziek c.q. radiouitzendingen die ze in hun winkel laten horen.
Het portretrecht blijft onverkort gehandhaafd.

De branche voor kunstenaars heeft met de uitslag een grote nederlaag geleden. In interviews met burgers bleek er totaal geen draagvlak te bestaan voor het keer op keer opnieuw betaald blijven krijgen voor hetzelfde werk dat reeds verricht is - een gewone werknemer heeft dat recht ook niet. Of, zoals een scribent vorige week in deze krant schreef: "Als ze geld willen verdienen, gaan ze maar op een podium staan."

Ook op het gebied van octrooien en patenten verandert er veel. Zo is de duur van een patent of octrooi voortaan gelimiteerd aan de bewijslast van een bedrijf dat de investering in het product nog niet is terugverdiend. Een octrooi of patent vervalt automatisch wanneer het ontwikkelende bedrijf uit de kosten is. Gewone winst moet daarna in concurrentie worden gemaakt. Patenten of octrooien van andere landen worden in Nova Hollandia niet automatisch meer overgenomen, zoals dat tot op heden gebeurde. Bedrijven als Apple en Samsung zullen dus in hun onderlinge strijd in Nova Hollandia geen poot hebben om op te staan als ze een product van de ander willen verbieden, als het verbod wordt gevraagd op basis van een patent of octrooi dat geregistreerd is in de Verenigde Staten, Europa of elders. Ook moeten octrooien of patenten voortaan betrekking hebben op de fysieke techniek achter een product, het patenteren van uiterlijk of bediening van een product is niet langer toegestaan.

Op het gebied van radio en TV is de verwachting dat de nieuwe wetgeving ook flinke gevolgen heeft. Niet langer moet een vast bedrag per verspreid nummer betaald worden. Omdat airplay voor artiesten meerwaarde heeft voor de kaartverkoop van concerten, is de verwachting dat veel radiostations niet langer willen betalen voor doorgifte. Sterker nog, een zeer populair radiostation heeft al aangekondigd dat het zeer rijke artiesten een airplay-vergoeding gaat vragen voor de toegang tot hun zender(s).

Voor forumbeheerders op internet betekent de wijziging dat zij niet langer hoeven te vrezen voor hoge rekeningen wanneer er op hun forum informatie wordt geplaatst door forumleden, zoals nieuws of foto's. Het afdreigen, wat in het verleden regelmatig gebeurde wanneer een nieuwssite of fotograaf torenhoge rekeningen verstuurde, in combinatie met een schikkingsvoorstel ter grootte van duizenden daalders en de dreiging van een rechtsgang, zal daarmee geen basis meer hebben. Bovendien wordt een dergelijke manier van afdreigen voortaan in het wetboek van strafrecht zwaarder bestraft.

De nieuwe wetgeving zou kunnen betekenen dat een aantal internationale miljoenen dollars verdienende artiesten wellicht Nova Hollandia gaat mijden. Echter wanneer in de toekomst meerdere landen dergelijke burgervriendelijke wetgeving gaan aannemen, zal dit vanzelf rechttrekken, zo is de verwachting van minister Van Jonckersbosch.

SjorsB
Geoficticus
Berichten: 2441
Lid geworden op: za 11 aug 2012, 14:05
Locatie: Nijmegen [NL] / Cadhemis [UN] / Miletta [IC] / Kongə [PI]
Landen: UNE, IRC
Contacteer:

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door SjorsB » di 25 mar 2014, 08:23

2 jaar maar bijvoorbeeld voor muziek? Dat vind ik wel erg weinig. Ik weet niet hoe het precies zit, maar ik mag hopen dat je na twee jaar niet opeens muziek van 2 jaar daarvoor na mag gaan maken (dan is het gewoon plagiaat?)

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 25 mar 2014, 08:31

Je hebt twee jaar om er met een monopolie geld aan te verdienen. Daarna kun je er geen leven lang meer op teren.

Plagiaat is overigens iets heel anders als coveren. Bij plagiaat beweer je dat het jouw eigen materiaal is. Bij coveren is dat laatste niet het geval.

Publiceren van oud werk hoort de maatschappij niet tot in lengte van dagen geld te kosten.
De ingenieur die de USB-stick heeft uitgevonden krijgt ook niet tot in lengte van jaren voor elk op USB-stick geplaatst databestand vergoed, weet je ?

Faylin
Beheerder
Berichten: 1550
Lid geworden op: wo 01 aug 2012, 22:14
Locatie: Hilversum, NL / Lanaeli'aþ, CE / Else l'Elve, AV
Landen: CYL, ANV
Contacteer:

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Faylin » di 25 mar 2014, 08:37

Ik kan me voorstellen dat muzikanten en filmmakers na twee jaar geen geld meer krijgen voor hun werk, maar om dat het auteursrecht al te laten vervallen, lijkt me nogal snel. Tuurlijk stemt de bevolking voor afschaffen, want wie wil nu geen films en muziek gratis én legitiem verkrijgen?

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 25 mar 2014, 08:44

Er zit een verschil tussen auteurschap en/of als componist erkend zijn enerzijds, en auteursrecht anderzijds. Het laatste is vooral een recht tot financiële uitbating. Dat laatste is nu aan banden gelegd, als gevolg van negatieve graaierij en afdreiging door de sector zelf richting gewone burgers.

Het betekent niet dat een boek van auteur A onder de naam van auteur B na 11 jaar mag worden heruitgegeven. Het auteurschap is in Nova Hollandia eeuwigdurend. Het betekent wel dat een andere uitgever na 11 jaar onder erkenning van de oorspronkelijke auteurs het werk óók mag gaan drukken en verkopen, waarvoor de auteur dan verder geen financiële vergoeding meer krijgt. Vergelijkbaar met dat een generiek medicijn door andere fabrikanten mag worden gemaakt, als het octrooi op het origineel is verlopen.
Faylin schreef:Tuurlijk stemt de bevolking voor afschaffen, want wie wil nu geen films en muziek gratis én legitiem verkrijgen?
Tuurlijk waren fotografen, artiesten, kunstenaarscollectieven etcetera tegen afschaffing, want wie wil er nu niet keer op keer moeiteloos en volledig automatisch extra geld blijven ontvangen voor een prestatie die in een grijs verleden ooit is geleverd en toen al financieel vergoed was ?

Ortelius
Berichten: 415
Lid geworden op: di 19 apr 2011, 23:25
Locatie: Stockholm
Contacteer:

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Ortelius » di 25 mar 2014, 13:32

Ik denk dat Nova Hollandia met zo'n korte periode voor auteursrecht vooral zijn eigen economie (wat muziekindustrie betreft) in moeilijkheden brengt. Welke artiest zal zijn muziek nog willen uitbrengen in Nova Hollandia als je er maar twee jaar iets aan kan verdienen, terwijl het over de grens veel beter is?

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 25 mar 2014, 14:13

^^
Muziek en nummers kopen gaat steeds meer online en is steeds minder fysiek.
Daarbij zal het de artiest weinig uitmaken aan wie hij/zij zijn nummer slijt. Als de paypal-betaling maar binnen is.

Ortelius
Berichten: 415
Lid geworden op: di 19 apr 2011, 23:25
Locatie: Stockholm
Contacteer:

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Ortelius » di 25 mar 2014, 14:16

^^ Wel als hij er in het buitenland meer dan 2 jaar geld voor krijgt, terwijl de in NH geregistreerde muziek dan (zo goed als) gratis beschikbaar is.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 25 mar 2014, 14:55

^^
Nee hoor. Inwoners van alle landen willen het graag kopen, als het een hit is. Uiterlijk 2 jaar nadat het een hit is geweest, is er voor een burger geen beletsel meer om een dergelijk muziekbestand te sharen via een domein dat in RNH geregistreerd is. En daarmee kan iedereen uit elk land die share ophalen, desnoods via een proxy. Dus ook in het buitenland zullen er waarschijnlijk nadat het geen hit meer is, geen grote bedragen meer aan te verdienen zijn.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2567
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door TBR » di 25 mar 2014, 17:43

^^ Dus het is in Nova Hollandia perfect legaal om na 2 jaar Solwezische muziek te coveren, zonder daarvoor te betalen aan de Solwezische artiest?
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door sirdanilot » di 25 mar 2014, 19:06

Burghteland is afkeurend jegens de Nieuw-Hollandse wetswijziging. Iemand die in RNH Burghtelandse muziek of ander materiaal plagieert of verspreidt op een manier die illegaal is in Burghteland, kan bij een reis naar Burghteland een grote boete verwachten conform de Burghtelandse wetgeving. En dat terwijl Burghteland nog niet eens zúlke strenge auteursrechtenwetgeving heeft.

Ortelius
Berichten: 415
Lid geworden op: di 19 apr 2011, 23:25
Locatie: Stockholm
Contacteer:

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Ortelius » di 25 mar 2014, 20:41

Ik kan begrijpen dat je een versoepeling van het auteursrecht nodig en wenselijk vindt, maar om nu van 70 na het overlijden van de auteur (!) naar 2 jaar na het uitbrengen van het werk te springen, is wel heel erg drastisch. Zoals Sirdanilot al vermeldt, denk ik dat Nova Hollandia wat dat betreft op heel wat tegenstand van landen ver buiten Atlantis zou kunnen rekenen. Ik ben echter geen specialist op het gebied van (auteurs)recht, en zou graag willen weten hoe deze regel zich zou verhouden met het verdrag van Bern.

Wat dat proxyverhaal betreft, volgens mij blijft dat een illegale praktijk, maar uiteraard is hier niets tegen te beginnen. Interessante tegenstelling met de evolutie van de laatste jaren, waar landen zich juist actief inzetten om zulke gevallen van piraterij juist tegen te werken.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 25 mar 2014, 21:44

Auteursrechten gebruiken als afdreiging voor schikkingen is piraterij richting gewone burgers
Naburige rechten = piraterij richting winkeliers

Het volk heeft gesproken, de nieuwe auteurswet is thans in voorbereiding.
De kans dat de regering die alsnog afwijst onder internationale druk van de oude lobby's is zeer gering.

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Matt » di 25 mar 2014, 21:53

Dat het volk dit gekozen heeft is logisch. Als in Nederland per referendum zou worden besloten wat er moet worden gedaan met piraterij, dan kan je zeker weten dat de overgrote meerderheid graag een legalisering van piraterij ziet.
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

Ortelius
Berichten: 415
Lid geworden op: di 19 apr 2011, 23:25
Locatie: Stockholm
Contacteer:

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Ortelius » di 25 mar 2014, 22:08

NovaHollandia schreef:Auteursrechten gebruiken als afdreiging voor schikkingen is piraterij richting gewone burgers
Naburige rechten = piraterij richting winkeliers
Zoals eerder gezegd, ben ik geen specialist op het gebied van recht. Zou je deze stelling een beetje willen verduidelijken? Volzinnen zouden handig zijn.

Kathor
Geoficticus
Berichten: 2037
Lid geworden op: za 05 mei 2012, 14:52

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door Kathor » di 25 mar 2014, 22:27

Ik vrees dat het enigste wat Nova Hollandia hiermee bereikt is dat het zichzelf serieus in het been schiet op economisch maar vooral op cultureel vlak. Artiesten maken een hoop geld door auteursrechten en platenverkoop. Concerten organiseren kost een hoop geld. En wat je ervoor terugkrijgt is veel, maar er is weinig winst als je er de kost van het concert aftrekt. Hierdoor zullen platenmaatschappijen die hun hoofdkwartier in Nova Hollandia hebben zonder twijfel verhuizen naar het buitenland, en zullen Nova-Hollandische artiesten die geen buitenlands label vinden en amper winst maken er gewoon mee moeten stoppen. En dat kunnen er veel zijn
Aena te onða teya flu|leya Aena te onða teya flulleya

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door sirdanilot » di 25 mar 2014, 22:40

^ Dat in combinatie met het feit dat cultuursubsidies in RNH niet heel hoog zullen zijn, lijkt het mij inderdaad dat de cultuur/muziek/kunst/film sector in RNH nu echt de das om wordt gedaan. Zowel het economisch winstmodel als het subsidie-winstmodel werken nu namelijk niet meer.

Burghteland verwelkomt musici en andere kunstenaars die uit RNH willen uitwijken en hun werk onder Burghtelands auteursrecht willen publiceren. Zolang deze zich natuurlijk aan Burghtelandse zeden houden ;) Voor naakt, blasfemie en dergelijke zal men toch een ander land moeten opzoeken.

NovaHollandia
Geoficticus
Berichten: 539
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 21:26

Re: [RNH] Nieuws

Bericht door NovaHollandia » di 25 mar 2014, 22:49

katherman111 schreef:Hierdoor zullen platenmaatschappijen die hun hoofdkwartier in Nova Hollandia hebben zonder twijfel verhuizen naar het buitenland, en zullen Nova-Hollandische artiesten die geen buitenlands label vinden en amper winst maken er gewoon mee moeten stoppen. En dat kunnen er veel zijn
Platenmaatschappijen zijn een fenomeen uit het verleden. In Nova Hollandia zijn inmiddels een drietal bedrijven actief die voor artiesten de rol van impressario op zich nemen, alsmede de vermarkting van hun nummers via internet. daar valt genoeg brood in te verdienen alleen al voor artiesten uit eigen land.

Het oude systeem kwam vooral de platenmaatschappijen ten goede en amper de artiesten (wurgcontracten voor nieuwelingen), doordat het auteursrecht hen een machtspositie verschafte. Dat verdwijnt nu, dus het zal wel meevallen met de negatieve effecten. De kans is zelfs groot dat als de verkoop van nummers als downloadbare internetbestanden toeneemt, het gemakkelijker zal worden voor beginnende artiesten om ook nog ècht wat over te houden aan hun nummers, zeker als het een hit wordt. Er wordt immers minder afgeroomd door de tot voor kort almachtige platenlabels.

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten