[RBU] Politiek en Rechtsstaat

Republiek Burghteland

Moderator: sirdanilot

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

[RBU] Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » ma 08 aug 2011, 02:22

De grondrechten zijn zwaar gebaseerd op de Nederlandse grondrechten, maar in een andere volgorden en soms in andere bewoordingen. Sommige artikelen zijn echter volledig nieuw, met name 1 en 4.
Grondrechten van Burghteland
Spoiler: weergeven
Grondrechten van Burghteland

In Nederlandse vertaling

1. De grondbeginselen der regering en het recht op opstand tegen een regering die van den Boze is
Het beleid der regering van Burghteland is in beginsel gebaseerd op de Heilige Schrift, en de gebruiken Burghtelands zijn gebaseerd op de gebruiken voortkomende uit de algemene Christelijke kerk. Indien de regering herhaaldelijk handelt in ernstige tegenspraak met de Heilige Schrift, alsmede herhaaldelijk hen die in Burghteland zijn er met dwang toe brengt te handelen in ernstige tegenspraak met de Heilige schrift, is zij uit den Boze. Dientengevolge mogen allen daartegen in opstand komen bij de volmacht des Woords.

2. Grondbeginsel der gelijkheid
Allen die zich in Burghteland bevinden, zijn in beginsel gelijkwaardig en worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, zonder aanzien des persoons of enige overweging van godsdienst, etnische afkomst, geslacht, politieke gezindheid of enige andere eigenschap.

3. Grondbeginsel van vrijheid van meningsuiting
a. Een iegelijk is het toegestaan om door middel van geschreven, omgeroepen of op enigerlij andere wijze kenbaar gemaakt bericht zijn mening, gedachten dan wel gevoelens te openbaren, zonder van node te hebben enige voorafgaande toestemming des overheids, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
b. De overheid bepaalt reglementen omtrent radio, televisie en andere media, die niet in strijd zijn met (3a).
c. De overheid bepaalt reglementen omtrent handelsreclame, op enigerlij wijze verspreid, zonder in achting te nemen (3a).

4. Grondbeginsel van geheimenis des geloofs
a. Noch de overheid, noch enige instantie of ambtenaar namens de overheid zal onderzoeken, registreren, in een archief bewaren of op enigerlij andere wijze zich bemoeien met informatie omtrent de godsdienst of levensovertuiging van de inwoners van Burghteland, of een iegelijk die in Burghteland is.
b. Informatie uit archieven des doops, of enige andere informatie omtrent het geloof door enige niet-gouvernementele instantie bewaard, zullen niet worden onderzocht, ingenomen, opgeslagen dan wel op enigerlij andere wijze worden behandeld door de regering.
c. Een iegelijk heeft het recht informatie omtrent zijn godsdienst danwel levensovertuiging te onthouden, van de overheid, dan wel van enige ambtenaar of instantie namens de overheid, dan wel van enige andere persoon of instantie.

5. Grondbeginsel van vrijheid van vereniging, vergadering en betoging
Voor een iegelijk geldt het recht op vereniging, vergadering en betoging, behoudens wetten ten bescherming van de openbare orde, de gezondheid of het verkeer.

6. Grondbeginsel van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Voor een iegelijk geldt het recht om zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, individueel dan wel in gemeenschap, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

7. Grondbeginsel van recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
a. Een iegelijk heeft het recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, behoudens door de wet te stellen beperkingen.
b. De wet bepaalt reglementen omtrent de bescherming van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer inzake de verstrekking van persoonsgegevens, alsmede de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik daarvan, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

8. Grondbeginsel van de onaantastbaarheid des lichaams
Voor een iegelijk geldt het recht op de onaantastbaarheid zijns lichaams, behoudens door de wet te stellen beperkingen.

9. Grondbeginsel van de geheimenis van communicatie
Voor een iegelijk geldt het briefgeheim, het telefoongeheim en telegraafgeheim, alsmede het recht op geheimenis van enige andere vorm van persoonlijke communicatie, behoudens in door de wet bepaalde gevallen door machtiging van hen die daartoe door de wet zijn aangewezen.

10. Grondbeginsel "nulla poena"
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

11. Grondbeginsel "ius de non evocando"
Geen persoon zal tegen zijn wil worden onthouden van een rechter, dien de wet hem toekent.
Overheid Burghteland
Spoiler: weergeven
Overheid Burghteland

Burghteland kent een constitutionele democratie. De overheid is verdeeld in drie niveaus: de Federaole overheid, de Landen (provincies) en de Steejn (gemeenten). Veel zaken worden decentraal geregeld door de Steejn, maar de Federaole overheid heeft veel macht over zaken die het gehele land aangaan, zoals milieu en infrastructuur.

Steejn:

De inwoners stemmen, net als in Nederland, op de partijen waar het Stadscollege/Durpscollege (nl: college b&w) uiteindelijk uit zal bestaan. De partij met de meeste stemmen komt altijd in het Stadscollege, levert de Stadsere/Durpsere (burgemeester), en wordt aangevuld met andere partijen tot een meerderheid ontstaat. Indien deze partij geen medestanders kan vinden, zal er sprake zijn van een minderheidsraad. Het Stadscollege wordt gecontroleerd door de Stadsraod. De partijen moeten landelijk ingeschreven zijn: lokale partijen (zoals Gemeentebelangen) bestaan niet in Burghteland, omdat er op Federaol niveau een kiesdrempel is. Wel zijn er partijen die alleen in een bepaald gebied populair zijn, zoals de PPFB (Partie Populaire Francophone Burghtelandaise) in de Franstalige gebieden.

Binnen het Stadscollege worden Schepenen (wethouders) aangesteld over hun betreffende vakgebieden. Deze worden intern gekozen.

In grote steden bestaat er onder het Stadsbestuur nog een bestuurslaag: de Kwartiersmeesterraoden. Deze besturen de lokale wijken in een stad. Dit komt echter alleen in grotere steden voor: omdat er weinig gemeentelijke herindelingen hebben plaatsgevonden, heeft zelfs het kleinste gat zijn eigen Durpsbestuur. Hoe kleiner het aantal inwoners, hoe kleiner het Durpscollege. In een dorp van de kleinste categorie (<1000 inwoners) heeft de Durpsraod maar 5 zetels ! Voor ingewikkelde ambtelijke zaken moet men soms uitwijken naar grotere Steejn, wat gelukkig geen probleem is in de meeste gevallen. In kleinere gemeenschappen heeft de Durpsere veel aanzien, maar niet alle Durpseren zijn erg rijk; het salaris is ook afhankelijk van de grootte van het Durp of de Stad. Durpen die groter zijn dan 30.000 inwoners, mogen zichzelf Stad noemen.

Tot in 1928 had de oude adel in sommige gebieden nog een flinke vinger in de pap: zo zat de baron, abt of heer van een bepaald gebied altijd in het Stadscollege. Dit semi-feodale systeem is echter afgeschaft. De burgemeester heet echter nog wel altijd Stadsere of Durpsere (van heer).

Landen:
De Landen (provincies) worden geleid door het Landsoaft (nl: commissaris v/d koningin). Het dagelijks bestuur gebeurt door het Landscollege. Het Landscollege wordt indirect gekozen door de Stadscolleges; het Landsoaft wordt geleverd door de winnende partijen. Hierbij heeft het aantal inwoners per Stad/Durp een invloed: hoe groter de Stad, hoe meer de stem voor het Landscollege telt. Het Landscollege wordt gecontroleerd door de Staeteraod (een ietwat verwarrende naam, overigens).

Lokale politiek is heel belangrijk in Burghteland, en er wordt veel aandacht aan besteed. Binnen Durpen kiest men vaak ook op persoonlijke grond, omdat men de kandidaten voor Durpseer persoonlijk kent. Soms wordt dezelfde Durpseer jaren achtereen verkozen.

Federaol:
Het staatshoofd van Burghteland is de door de bevolking gekozen Staetspresident. Deze wordt altijd geleverd door de winnende Federaole partij. Alle partijen maken vooraf hun kandidaten voor het presidentsschap bekend. Sommige partijen kiezen er van oudsher voor om slechts één kandidaat ter beschikking te stellen, andere partijen hebben er meer (al zit er uiteraard een maximum aan). De bevolking kiest dus op de presidentskandidaat. De partij van de winnende kandidaat komt altijd in de Federaole Reghering, en vormt een coalitie totdat er een meerderheid is. De Federaole Reghering wordt gecontroleerd door de Heneraole Raod (nl.: oppositie). De Federaole Overeid wordt weer gecontroleerd door de Kamer der Raodseern, die van oudsher uit enkel heren bestaat. Deze heren zijn vaak oud-Landsoaften, prominente oud-Stadseern, lid van de oude adel, ex-ministers of andere hoogwaardigheidsbekleders. De Kamer der Raodseern kiest intern nieuwe leden als er één afvalt.

Momenteel is er veel discussie over het moderniseren van de Kamer. Dit logge, conservatieve apparaat heeft al meer dan eens gezorgd voor vertragingen of zelfs afstel van wetsvoorstellen. Zo wil men vrouwen gaan toelaten in de Kamer, of een maximum tijd voor het lidmaatschap.
Politieke partijen in Burghteland
Spoiler: weergeven
De partijen staan ongeveer in volgorde van conservatief/rechts naar progressief/links.


In Burghteland was er altijd minder sprake van verzuiling dan in Nederland. De vrijgemaakten vormen eigenlijk de enige zuil zoals we die in Nederland hebben gekend (en nog steeds kennen), en 'zware kerken' als de OGV en de Amish-gemeenschappen vormen eerder een sekte dan iets wat een zuil genoemd kan worden. Dorpen kennen vaak verschillende kerken, en ondanks dat iedereen zijn eigen kerk heeft, wordt er regelmatig in andere kerken 'gekerkt', bijvoorbeeld als er een goede dominee komt, al blijft men meestal bij de eigen kerk. Katholieken zijn in Burghteland vooral geconcentreerd binnen één regio, die ook nog eens overwegend Franstalig is, waardoor dit weinig spanningen met zich meebrengt. Samenwerking tussen verschillende protestantse geloofsgroepen gebeurt in een glijdende schaal (hoe meer overeenkomsten, hoe meer samenwerking). Tegenwoordig is er echter wel een proces van verzuiling, veroorzaakt door ontkerkelijking van 'gematigde' kerken als de Hervormde Kerk, Geref. Kerk, Lutherse Kerk etc. Er zijn nu dus groepen van evangelisch/charistmatischen (een sterk groeiende geloofsgemeenschap), reformatorischen (een gestaag groeiende geloofsgemeenschap) en de vrijgemaakten (licht dalend in ledenaantal).

BGTU (Bevindelijk Ghereformeerde Theocratische Unie):
Bestaat uit de oude VOGV (Vertegenwoordighieng des Oud-Ghereformeerd Verbands), SGPB (Staetkundigh Ghereformeerde Partii Burghteland) en RTB (Reformatorisch-Theocratische Bond). Vooral populair in rurale regio's. Deze partij heeft alleen heren als vertegenwoordigers, en kent vooral kiezers van oud-gereformeerde en ger. gem. signatuur. Tot 1943 stemden leden van het Oud-Gheref. Verband uit principe blanco, maar in dat jaar heeft de synode van het OGV een dringend stemadvies op de VOGV (later opgegaan in de BGTU) uitgebracht, wat dan ook vrijwel alle leden van het OGV opvolgen. Deze partij groeit zeer gestaag in de peilingen (voornamelijk vanwege een geboorteoverschot). Deze partij is niet vergelijkbaar met enige Nederlandse partij (ondanks dat de partij haar wortels deelt met de Nederlandse SGP).

Enkele standpunten:
- algehele zondagsrust (inclusief autoverbod en sluiting luchthavens)
- herinvoering van de staatsgodsdienst (zijnde de Geref. Kerk)
- herinvoering strafbaarheid van homoseksualiteit en andere 'onzedelijke' zaken
- afschaffing vrouwenkiesrecht, mogelijkheid tot echtscheiding, abortus (behalve in medische doodsnood bij de kraamvrouw)...
- herinvoering doodstraf voor ernstige vergrijpen
- meer stimulering jeugd en gezin
- meer landbouw- en visserijsubsidies, stimuleren kleine kernen
- verminderen woekerbonussen
- belastingverlagingen, verlaging accijns op brandstof, geen verplichte verzekeringen meer
- algeheel tabaksverbod en hogere alcoholaccijnzen
- meer ontwikkelingshulp (behalve aan landen die christenen vervolgen)
- steun regering bij christelijk zendingswerk (o.a. in Nova Hollandia)
- verregaande steun voor de staat Israël
- verwijdering evolutieleer en andere 'heidensche' zaken uit de basispakketten voor scholen
- grote beperking in het aanbod van TV, censuur op 'onzedelijke' zaken in de media en op het internet
- verbod op grafdelving - graven blijven 'eeuwig' ongeschonden

GVP(V) - Ghereformeerde Volkspartii (vriighemaokt)
Kent eigenlijk vooral kiezers van gereformeerd-vrijgemaakte signatuur, alsmede sommige andere (voortgezette geref. gemeente in Burghteland, christelijk geref. kerk, etc.). Is economisch één van de meest rechtse partijen, en vrij conservatief. Deze partij groeit in de peilingen door lieden die de BGTU te extreem vinden en door een algemene tendens van verrechtsing in de Burghtelandse politiek. Deze partij heeft alleen mannelijke vertegenwoordigers. Deze partij is te vergelijken met de Nederlandse SGP.
Enkele standpunten:
- handhaving huidig zondagsrustbeleid
- minder immigratie
- herinvoering doodsstraf in tijden van nood
- verregaande privatisering van overheidszaken, zoals zorg, openbaar vervoer etc.
- belastingverlagingen (vooral op brandstof) met handhaving van huidige tabaks- en alcoholaccijns
- investeringen in bedrijfsleven, wegen, etc.
- bezuiniginen op zorg (m.u.v. kraamzorg), sociaal leenstelsel hoger onderwijs
- steun voor de staat Israël

LP (Liberaole Partii
Rechtse, liberale partij zonder religieuze achtergrond. Vergelijkbaar met de Nederlandse VVD.
Enkele standpunten:
- afschaffen zondagsrust en vrachtwagenverbod op zondag
- stimuleren immigratie van hoger opgeleiden
- meer vrijheden qua abortus etc.
- verlaging alcohol- en tabaksaccijzen, forse belastingsverlagingen, bezuinigingen

F. Zeegherspartii
Populistische partij vergelijkbaar met de PVV. Vooral populair in stedelijke gebieden. Relatief nieuwe partij.
Enkele standpunten:
- 'Burghteland dicht' - beperkte immigratie, vermindering islamitische en andere invloeden
- 'Burghteland deu'- stimulering infrastructuur, afschaffen maximumsnelheid op A-wegen
- 'Burghteland sociaol' - geen hogere pensioenleeftijd, steun lage inkomens

VCDP (Vereenihieng der Christen-Democratische Partiin)
Centrum-christelijke partij, vergelijkbaar met de Nederlandse CDA of CU.

Bestaat uit een breed scala aan christelijke partijen, zoals de PELK (partii der evangelisch-lutherse kerken), CDPHG (christelijk-democratische partii der hervormden en ghereformeerden), SGP (synodaol-ghereformeerde partii), etc... Dit is een zeer grote partij die onder alle lagen van de bevolking populair is. Qua politiek spectrum is deze partij links nog rechts (doch voor Nederlandse maatstaven neigend naar rechts en conservatief). De meerderheid van de vertegenwoordigers van deze partij is mannelijk, maar er zijn enkele vrouwelijke leden.
Standpunten komen voor een groot deel overeen met de huidige Burghtelandse politiek.

PFMB/BPM (Partie des Francophones et des Minorités Burghtlandaises/Burghtelander Partii veur de Minderheden)
Vooral populair in Papelande. Heeft als speerpunt om op te komen voor minderheden in Burghteland. Overwegend links en niet christelijk.
Enkele standpunten:
- Meer minderheidstaal- en dialectonderwijs
- Meer geld voor integratie immigranten
- Meer geld voor achterstandswijken in grote steden
- investering in onderwijs en wijkzorg

KAP (Katholieke Arbeiderspartii
Vergelijkbaar met de Nederlandse PvdA, maar wel conservatiever.
Enkele standpunten:
- Meer aandacht voor arbeidersvoorwaarden, lagere pensioenleeftijd
- meer aandacht voor integratie
- stimulering openbaar vervoer

LLP (links-liberaole partii)
Fusie van het NAH ('t Nieuwe Atheïstische Hluud) en de Partii J. Verhelst
Enkele standpunten:
- Wijziging grondwet - verwijdering van christelijke referenties
- openstellen van de Kamer der Raodseern voor vrouwen (vergelijkbaar met eerste kamer)
- afschaffen zondagsrust
- toestaan abortus, euthanasie
- liberaler drugsbeleid
- verwijdering creationisme uit het basispakket voor scholen
- stimulering openbaar vervoer

GhroenSociaol
Vergelijkbaar met het Nederlandse GroenLinks.
Enkele standpunten:
- Minder asfalt, meer openbaar vervoer; uitrollen treinnetwerk in Burghteland in plaats van langeafstandsbussen
- meer geld naar milieu, meer milieuregels voor bedrijven
- socialer zorgstelsel, meer uitkeringen, etc.
De huidige coalitie
Spoiler: weergeven
De regering bestaat uit LLP-GS, VCDP en LP.

President: dhr. Klein Wassink (LLP-GS)
Financiële zaken: dhr. Harthoorn (VCDP)
Binnenlandse Zaken: mw. Cheng (LLP-GS)
Buitenlandse Zaken: dhr. van Sereinskinders (VCDP)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: dhr. de Jonghe (LLP-GS)
Gezondheidszorg, Welzijn: dhr. Den Oude (LLP-GS)
Justitie en Veiligheid: dhr. Blok (VCDP)
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking: mw. Wullemse (LP)
Infrastructuur en Milieu: dhr. van Tuyll-van-Serooskerken (LP)
Economische Zaken, Landbouw-Mijnbouw-Visserij: dhr. van de Ketterij (LLP-GS)

Meest recente verkiezingsuitslag:

Afbeelding

Verouderd:
Momenteel is er een coalitie van de VCDP (28%), KAP (14%) en LP (19%). Dit is een meerderheid van 61%, op zich ruim voldoende.

De huidige president is Jannes Bekaert. De regering is echter niet heel erg stabiel. De heer Bekaert (telg uit een oude Zeeuwse aristocratische familie) is verwikkeld in een aantal schandalen van frauduleuze aard; zo zou hij enorm grote bonussen hebben ontvangen uit zijn bedrijfsverleden als één van de hoge omes van de Burghtelandse Bank. Hem wordt verweten dat hij weinig daadkracht heeft waardoor veel projecten vertraging oplopen (zoals de HSL Mulder-Teghenkant en de A02 Buutenring N.-Vlissingen, maar ook buitenlandse betrekkingen met Ardeim en Solwezië). Slechts 35% van de Burghtelandse bevolking steunt hem nog, volgens de peilingen.

De regering is verder nogal tweespaltig van aard; de VCDP en de KAP houden de huidige zaken als de absolute zondagsrust, abortuswetgeving, drugsbeleid etc. vaak in stand, wat vaak problemen oplevert met de liberale LP. De laatste crisis was afgelopen november, toen een wetsvoorstel om medicinale marihuana te verbieden door de LP werd tegengehouden en het kabinet bijna viel. De KAP en de VCDP konden niets anders dan toegeven om hun eigen hachje te redden. Ondanks het zeer strenge Burghtelandse drugsbeleid is medicinale marihuana wél toegestaan, terwijl veel liberalere landen nog helemaal niet zo ver zijn. Er zijn maar weinig mensen die hier recht op hebben, maar velen die dat wel hebben verkopen hun marihuana voor zeer veel geld door (uiteraard illegaal).
Laatst gewijzigd door sirdanilot op ma 14 jul 2014, 17:11, 9 keer totaal gewijzigd.

Kaaiman
Geoficticus
Berichten: 2058
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 15:37
Locatie: Hoogeveen
Contacteer:

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door Kaaiman » ma 08 aug 2011, 13:43

Volgens mij levert het best wel een flinke spagaat op als je enerzijds zegt dat de regering christelijk moet zijn, maar aan de andere kant het volk min of meer de vrije loop laat gaan. Wat een regering 'uit den boze' is, zal door een ieder anders worden geïnterpreteerd.

Ik snap wel waar je heen wilt, een christelijke regering maar zonder het geloof aan het volk op te leggen, maar ik denk dat dat niet zo makkelijk is als je denkt.
Als de meerderheid van de kiezers nou eens zou stemmen op parlementsleden die een andere dan een christelijke overtuiging hebben, is de regering die zich daarnaar vormt dan ook uit den boze? Niet dat het volk verplicht moet worden op christenen te stemmen zodat de regering maar christelijk blijft (anders mag de regering omver worden geworpen, en een paar bijbelteksten zijn daarvoor altijd wel te vinden). Waar ligt de grens? En wie toetst dat?
Atlantidië op Atlantis, Geopoeia en op de kaart.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » ma 08 aug 2011, 14:56

Da's inderdaad waar ik naartoe wil. Eerst en vooral moet de grondwet, en vooral artikel 1, gezien worden als iets dat al in een ver verleden is vastgesteld, toen de regering nog meer uitgesproken christelijk was, met een Gereformeerde Kerk als staatskerk. Die tijd is nu voorbij, niet alleen door ontkerkelijking, maar ook interne kerkscheuringen waardoor er niet één duidelijke meerderheidsgodsdienst is. Het artikel stamt uit de Calvinistische en latere visies op het "recht van opstand".
Als de meerderheid van de kiezers nou eens zou stemmen op parlementsleden die een andere dan een christelijke overtuiging hebben, is de regering die zich daarnaar vormt dan ook uit den boze? Niet dat het volk verplicht moet worden op christenen te stemmen zodat de regering maar christelijk blijft (anders mag de regering omver worden geworpen, en een paar bijbelteksten zijn daarvoor altijd wel te vinden).
Er staat niet dat de meerderheid van de regering een christelijke overtuiging moet hebben: bovendien kan er geen enkele eis gesteld worden aan de overtuiging van de leden van de regering door de geheimenis des geloofs. Zij hoeven dus niet voor hun overtuiging uit te komen, en de regering mag geen eisen stellen aan die overtuiging omdat ze geheim is. In de praktijk wordt dat ook niet gedaan. De geloofsovertuiging van politici wordt meestal geassocieerd met de partij waar zij lid van zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat een lid van de Bevindelijk Geref. Theocratische Unie een ortodox-gereformeerde achtergrond zal hebben, bijvoorbeeld, maar een lid van een niet-confessionele partij is niet per definitie niet-christelijk. Artikel 1 en 4 houden elkaar dus in evenwicht. Artikel 4 verbiedt bijvoorbeeld ook nazi-achtige toestanden waarbij de geloofsovertuiging op het paspoort komt te staan (hoe anders in het buurland Nova Hollandia...).

Een regering die uit den boze is, is een regering die haar inwoners herhaaldelijk dwingt om tegen de Schrift in te handelen, dan wel een beleid voert dat stelselmatig tegen Bijbelse principes ingaat.

Update van artikel 1:

1. De grondbeginselen der regering en het recht op opstand tegen een regering die van den Boze is
Het beleid der regering van Burghteland is in beginsel gebaseerd op de Heilige Schrift, en de gebruiken Burghtelands zijn gebaseerd op de gebruiken voortkomende uit de algemene Christelijke kerk. Indien de regering herhaaldelijk handelt in ernstige tegenspraak met de Heilige Schrift, alsmede herhaaldelijk hen die in Burghteland zijn er met dwang toe brengt te handelen in ernstige tegenspraak met de Heilige schrift, is zij uit den Boze. Dientengevolge mogen allen daartegen in opstand komen bij de volmacht des Woords.

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door Ties » ma 08 aug 2011, 20:41

Leuk dat je de tweede naamval zo consequent gebruikt ;)

Volgens mij is "vrijheid" een vrouwelijk woord, dus dan zou artikel 2 "Grondbeginsel der gelijkheid" moeten heten.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » ma 08 aug 2011, 22:31

Dank je voor de correctie, al is hij van minder belang. Ik ga deze namelijk nog eens in het Burghtelands omzetten, alleen is dat moeilijk omdat ik ontevreden ben over de spelling. Zo is de "gh" eigenlijk altijd een /h/ klank in de uitspraak, maar dan krijg je zaken als "bruh" in plaats van "brugh", wat er toch een beetje misleidend uitziet. Dan is er nog de "ch" die ook altijd een /h/ is, maar er is wel een verschil tussen "lachen" en "vlaghen"... Al met al staat de Burghtelandse taal en spelling nog niet helemaal vast. Waarschijnlijk kies ik ervoor om de "gh" te behouden, behalve aan het begin van een woord.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » ma 22 aug 2011, 01:03

Het politieke systeem van Burghteland is verder uitgediept, zie de edit in de eerste post.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » ma 31 okt 2011, 15:44

Ik heb al een tijdlang geen tijd gehad voor Burghteland, nu komt er toch iets dat iets uitgebreider uitgewerkt is.

[EDIT: hier stond eerst veel info, die is nu naar de eerste post verplaatst]
Laatst gewijzigd door sirdanilot op vr 27 jan 2012, 01:23, 2 keer totaal gewijzigd.

Koen
Geoficticus
Berichten: 1429
Lid geworden op: do 12 mei 2011, 17:42
Locatie: Zuid-Holland

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door Koen » ma 31 okt 2011, 18:13

Duidelijk overzicht. Er zijn wel erg veel christelijke partijen, maar dat is logisch bij Burghteland. Waarom steunen de BGTU en GVP(V) als zeer christelijke partijen eigenlijk de staat Israël? Voor de Tweede Wereldoorlog werden Joden door veel christenen zelfs gezien als de moordenaars van Christus.
Laconia: forum en kaart
Enavesië: forum en kaart

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » ma 31 okt 2011, 22:41

Momenteel is er een coalitie van de VCDP (28%), KAP (14%) en LP (19%).
Duidelijk overzicht. Er zijn wel erg veel christelijke partijen, maar dat is logisch bij Burghteland. Waarom steunen de BGTU en GVP(V) als zeer christelijke partijen eigenlijk de staat Israël? Voor de Tweede Wereldoorlog werden Joden door veel christenen zelfs gezien als de moordenaars van Christus.
Die christelijke partijen vertegenwoordigen slechts de wil van een groot deel van de Burghtelandse bevolking. De vervangingstheologie (dat het volk van God niet langer Israël is, maar Zijn uitverkorenen, d.w.z. de (als kind gedoopte) christenen) is binnen de meeste protestantse stromingen niet meer populair, en de meeste kerken beschouwen dit als een dwaalleer. Overigens is dit in Nederland ook zo; de SGP en de CU zijn vóór steun van de staat Israël. De huidige Burghtelandse politiek is over het algemeen redelijk pro-Israël, maar durft af en toe wel kritisch te staan tegenover de daden van dat land.

Er zijn 4 grotere christelijke partijen, wat op zich wel meevalt (Nederland heeft er 3, die dan wel iets kleiner zijn). De KAP is echter niet heel erg katholiek meer tegenwoordig, en is ook voor legalisering van de pil en condooms (niet voor abortus) - die zijn nu nog alleen op doktersindicatie verkrijgbaar, als een arts beoordeelt dat het krijgen van een kind niet wenselijk is voor een bepaalde vrouw, door bijvoorbeeld mentale of lichamelijke problemen of hoge leeftijd. Verder doet de BGTU eigenlijk niet mee aan serieuze politiek en is het meer een spreekbuis voor een deel van de bevolking - de partij houdt nauwelijks campagnes. De BGTU staat op zo ongeveer 7% in de peilingen (van de 100 dus).

Er is ook nog de GPZDA (Ghroene Partii der Zevendedaghsadventisten) en de in oprichting zijnde CESP (Christelijk-Evangelische Sociaole Partii), die in de peilingen momenteel op 2% staat, terwijl de kiesdrempel 4% is. Die eerste zal waarschijnlijk deels opgaan in de laatste, want veel leden heeft de GPZDA niet meer.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door TBR » ma 26 dec 2011, 14:25

Wat bedoel je met vrijgemaakt en verzuiling? (in België is de verzuiling de verdeling in socialistische, katholieke en liberale partijen, vakbonden, mutualiteiten, kranten,... maar ik denk niet dat je daarop doelt)
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » di 27 dec 2011, 00:50

HAFRABAisfun schreef:Wat bedoel je met vrijgemaakt en verzuiling? (in België is de verzuiling de verdeling in socialistische, katholieke en liberale partijen, vakbonden, mutualiteiten, kranten,... maar ik denk niet dat je daarop doelt)
Verzuiling is het verdelen van de samenleving in protestanten (waarbinnen ook weer verschillende groeperingen zijn), katholieken, socialisten etc. Dit heeft in Burghteland echter nooit plaatsgevonden zoals dat in België en Nederland wel is gebeurd.

Het communisme is in Burghteland nooit groot geworden, doordat het grootste gedeelte van de bevolking religieus was, terwijl het communisme daar erg lastig mee te verenigen valt (religie is opium voor het volk). Socialisten en liberalen hebben nooit hun eigen 'zuil' gevormd, omdat je deze in verschillende lagen van de bevolking had, en omdat ze altijd alle vrijheid hadden om politiek actief te zijn. Rond de jaren dertig had je verschillende protestantse groeperingen, de fascistische groepering en de katholieken. Met het grotendeels wegvallen van de fascisten na de Tweede Wereldoorlog bleef er echter geen politieke 'verzuiling' meer over; de enige verdeling binnen de samenleving was religieus, zoals het altijd al geweest was. Je hebt nu grofweg vier groepen, namelijk reformatorische (=orthodoxe) protestanten, vrijgemaakte protestanten (=een bepaalde protestantse kerk, nl. de gereformeerd-vrijgemaakte kerk), niet-gelovigen en katholieken.

Uiteraard is dit alles maar een generalisatie, maar voor het grootste gedeelte gaat dit op.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door TBR » di 27 dec 2011, 12:41

vrijgemaakt is dus een soort protestantisme? In België is die zogenaamde verzuiling aan het afzwakken (kranten zijn neutraler en niet meer katholiek ( zoals De Standaard), liberaal (zoals Het Laatste Nieuws) of socialistisch (zoals De Morgen) ) doordat kiezers steeds meer veranderen van partij (zoals de N-VA) en niet meer zo gebonden zijn aan een partij of vakbond
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » di 27 dec 2011, 14:43

In Burghteland is de enige échte gesloten groepering nog het reformatorische protestantisme. Deze mensen verzetten zich vaak tegen moderne technologie, dragen ouderwetse kleding, komen zelden buiten hun eigen dorp, hebben hun eigen partij (BGTU), radiozender, scholen, kranten etc. Deze groepering neemt door het hoge geboortecijfer nog altijd in aantal toe, zij het erg langzaam. Er is echter een glijdende schaal van volledige afsluiting van de buitenwereld (Oud-Gheref. Verband) naar meer liberaal (Christelijk-Gheref.). Dit is altijd de enige échte 'zuil' geweest in Burghteland en zal ook nog wel even de enige blijven.

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door TBR » di 27 dec 2011, 15:31

Een beetje zoals de amish in de VS?
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » di 27 dec 2011, 15:33

Je hebt ook Amish-groeperingen in Burghteland. Ze zijn van een andere kerkelijke stroming, maar de levensstijl komt wel erg overeen, ja.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » vr 27 jan 2012, 01:24

Er is wat meer over het huidige politieke klimaat toegevoegd aan de eerste post. Het staat in de onderste spoiler.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » wo 15 feb 2012, 04:01

Riiksghrenswacht

De Riiksghrenswacht is de Burghtelandse douane; ze bewaakt de landsgrenzen, voert controles uit op vliegvelden, ontfermt zich over asielzoekrs en verzorgt allerhande papierwerk omtrent visa, reisvergunningen e.d.

In Burghteland mogen de volgende zaken niet worden ingevoerd, of in ieder geval niet zonder vergunning:

Anticonceptiva (condooms, pillen etc.): indien men dit wil invoeren moet men een doktersrecept (in het Engels, Nederlands of Frans vertaald) laten zien om aan te tonen dat er niet meer wordt ingevoerd dan voor eigen gebruik voor de duur van het verblijf in het land. Dit geldt alleen voor mensen zonder Burghtelandse nationaliteit; mensen met Burghtelandse nationaliteit mogen geen anticonceptiva uit het buitenland invoeren, maar moeten dit op doktersrecept in eigen land bestellen
Asbest
Bedreigde dier, paddestoel- en plantensoorten, of producten daarvan
Bederfelijke etenswaren (alleen op luchthavens; vooral vleesproducten, zuivelproducten, eieren etc.)
Biochemisch materiaal (biologische wapens, bacteriekolonies, vaccins zonder toestemming etc.)
Dieren zonder de benodigde papieren/inentingen etc.
Explosieven of explosieve stoffen
Gevaarlijke stoffen (giftig, irriterend, voor het milieu schadelijk, etc.)
Godslasterlijk materiaal (tijdschriften, boeken, audiovisueel etc.); in de praktijk gaat de douane geen cd's of usb-sticks controleren, maar een boete is wel mogelijk als de douane het steekproefsgewijs ontdekt
Harddrugs*
Medicijnen zonder recept
Munitie
Pornografisch en ander onzedelijk materiaal (tijdschriften, audiovisueel etc.); in de praktijk gaat de douane geen cd's of usb-sticks controleren, maar een boete is wel mogelijk als de douane het steekproefsgewijs ontdekt
Radioactieve stoffen
Schadelijke stoffen voor het milieu
Scherpe voorwerpen of wapens
Softdrugs*
Stompe, gevaarlijke voorwerpen of andere wapens
Vuurwapens
Zaden, knollen e.d. (alleen met toestemming, bv. uien or noten voor eigen gebruik o.i.d.)

Verder zijn er limieten op veel goederen, zoals alcohol en tabak. Dit mag alleen voor eigen gebruik worden meegenomen.

*Softdrugs
Onder softdrugs worden plantaardige of van paddestoelen afkomstige producten verstaan met een kalmerende, stimulerende of hallicunogene werking. Voorbeelden hiervan zijn cannabis, hallicunogene paddestoelen, qat etc. De straffen voor het illegaal smokkelen van softdrugs zijn niet mals, maar lager dan die voor harddrugs.

*Harddrugs
Onder harddrugs worden chemische of andere producten verstaan met een sterke kalmerende, stimulerende of hallicunogene werking, die ook nog eens verslavend zijn. Voorbeelden hiervan zijn heroïne, cocaïne, speed, opium, ghb, ecstasy, LSD etc. Voor smokkel van deze drugs staan zéér zware gevangenisstraffen.


Drugsbeleid in Burghteland
Burghteland kent een indeling van drugs in 'licht bezwuumende middlen' (softdrugs) en 'zwaor bezwuumende middlen' (harddrugs).

Burghteland heeft, voor een toch vrij conservatief en religieus land, relatief vrije drugswetgeving. Dit omdat men in Burghteland erg veel waarde hecht aan de individuele vrijheid des persoons; eigen gebruik wordt vaak veel minder zwaar bestraft dan dealen, produceren of smokkelen. Veel partijen willen een veel strenger drugsbeleid, maar er zijn ook partijen die bijvoorbeeld softdrugs willen legaliseren.

Onder softdrugs worden plantaardige of van paddestoelen afkomstige producten verstaan met een kalmerende, stimulerende of hallicunogene werking. Voorbeelden hiervan zijn cannabis, hallicunogene paddestoelen, qat etc. Het telen of het in het wild plukken van softdrugs (b.v. hallicunogene paddestoelen uit het bos) is niet toegestaan. Openbaar gebruik of aantoonbaar onder invloed zijn van softdrugs wordt zwaar bestraft; ook mag je in het openbaar geen softdrugs bij je dragen. In principe is het niet verboden om thuis b.v. wiet te roken, maar aangezien je nergens softdrugs kan kopen, je het niet in het wild mag plukken en al helemaal niet zelf mag telen of het land in smokkelen, wordt het erg lastig om softdrugs te gebruiken.
De straf die je voor deze zaken kunt krijgen varieert van een kleine boete als je een kleine hoeveel drugs bij je hebt of per ongeluk een paar kaalkopjes plukt uit het bos, tot een gevangenisstraf als je drugs probeert te dealen of smokkelen.
De reden dat juist deze drugs 'licht bezwuumend' zijn is omdat het gewoon natuurlijke, plantaardige producten zijn. Dit is eigenlijk belangrijker dan hoe groot het effect is. Over het algemeen wordt het gebruik van deze drugs door de algemene bevolking ook beter geaccepteerd dan het gebruik van chemische drugs zoals ecstacy, al staat men nog steeds zeer afwijzend tegenover drugs in het algemeen.
Voor minderjarigen is het uiteraard ten strengste verboden om softdrugs te gebruiken. De ouders kunnen zelfs gestraft worden voor kindermishandeling, als iets dergelijks wordt ontdekt.

Burgheland kent een wetgeving voor medicinale marihuana (MBE: Medicinaol Bezwuumenden Ennep). Een arts kan ertoe besluiten om 'ennep' (wiet) voor te schrijven als een patiënt chronische pijn lijdt of terminaal ziek is. Dit haalt de patiënt op bij de apotheek. Om handel te voorkomen kan men steeds maar kleine hoeveelheden ophalen. Patiënten die in het MBE-programma zitten worden geregistreerd en gecontroleerd.

Onder harddrugs worden chemische of andere producten verstaan met een sterke kalmerende, stimulerende of hallicunogene werking, die ook nog eens verslavend zijn. Voorbeelden hiervan zijn heroïne, cocaïne, speed, opium, ghb, ecstasy, LSD etc. De straffen voor bezit, gebruik, handel, productie en smokkel van harddrugs zijn zéér streng, tot levenslang aan toe. De meeste harddrugs zijn van chemische oorsprong, wat ook de voornaamste reden is dat men ze niet accepteert (naast de verslavende werking uiteraard).

Tabak en alcohol vallen officiëel niet onder drugs; wel moet er veel accijns worden betaald, en mag er maar een bepaalde hoeveelheid worden ingevoerd. Alcohol en tabak mogen worden gekocht vanaf de leeftijd van 18 jaar; voor tabak geldt ook dat minderjarigen dit niet mogen gebruiken voor ze 18 zijn, op straffe van een taakstraf of kleine geldboete. In veel gezinnen is het gebruikelijk dat tieners vanaf hun dertiende al beginnen met hun eerste slokjes alcohol; een wijntje bij het eten of een borrel op een verjaardag horen er in de Burghtelandse cultuur nu eenmaal bij. Daarom is het gebruik van alcohol voor minderjarigen niet verboden (al willen sommige partijen dit wel).

Matt
Beheerder
Berichten: 1491
Lid geworden op: ma 13 jun 2011, 15:55

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door Matt » wo 15 feb 2012, 08:18

In Burghteland is het wel strenger dan in Maldaria, maar dat is ook wel logisch gezien de politieke achtergrond. ;)
"Maar daarna kwamen er desastreuze aardbevingen en vloeden; en in één dag en nacht [...] verdween het eiland Atlantis in de dieptes van de zee."
- P
LATO (TIMAEUS/CRITICAS)

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » wo 15 feb 2012, 13:40

Roeskotten
In grotere steden vindt men zogenaamde 'roeskotten'. Dronkelappen die gevonden worden door agenten of vrijwilligers van een organisatie worden 's nachts van straat opgepikt en in een kleine cel gegooid waar men water en eventueel ontbijt krijgt. De boete hiervoor is 50 dld (ongeveer 10 euro), of men nu vrijwillig het roeskot is ingegaan of erin is gesleurd door een agent. Daarbovenop kan een boete komen voor openbaar dronkenschap, het niet bij hebben van een identiteitsbewijs, verstoring van de openbare orde, etc. De boetes voor die zaken zijn in Burghteland niet mals. Roeskotten vindt men bij politiebureaus, maar ook bij kerkelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, Leger des Heils enz. Ze worden bekostigd van de boetes die de dronkelappen moeten betalen. Lieden die onder invloed zijn van drugs worden gearresteerd en in een normale politiecel gegooid, omdat dit een zwaar vergrijp is in Burghteland.
Tijdens zeer koude winternachten kunnen roeskotten ook worden gebruikt voor zwervers, zodat deze niet doodvriezen. Ook dit kost hen 25 dld.

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door Snelwegfreak » wo 15 feb 2012, 17:12

^^ Zo, dat is wel heel erg streng! Ik denk dat je beter kan zorgen meer 'open' huizen waar ze kunnen verblijven, in plaats van ze in de cel te 'gooien' :S

TBR
Geoficticus
Berichten: 2571
Lid geworden op: wo 02 nov 2011, 22:14
Locatie: Bélzsium

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door TBR » wo 15 feb 2012, 17:25

Het zijn wel de erg gelovige Burghtelanders, het past wel in hun wereldbeeld om dronkaards in de cel te gooien. Al is het dan wel een beetje raar dat veel jongeren al vanaf 13 mogen drinken
Hlalóntáź ezlôr sza órav́úgíz udiár e zlôńár udiósz e gzaǵusz zôlińok hleś. - Gzaǵusz Tanag e Lód
Ardeim, Rodova, Solwezië en Viguros

Snelwegfreak
Berichten: 1839
Lid geworden op: di 01 mar 2011, 15:29
Locatie: Heerhugowaard

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door Snelwegfreak » wo 15 feb 2012, 17:32

Dat is wel erg jong inderdaad. Zelfs in het liberale Benjiland is het pas vanaf 18... Toch vind ik de behandeling ten opzichte van zwervers en dronkenlappen toch een beetje middeleeuws. Kan toch wel wat milder? ;)

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » do 16 feb 2012, 09:39

Eigenlijk is het een erg menslievende behandeling. Bedenk dat het in de winter erg koud kan zijn in Burghteland, en zelfs als het geen winter is, is het niet fijn om dronkelappen op straat te hebben liggen, zowel voor de dronkelap zelf als voor omwonenden. Mensen die in een roeskot worden gegooid, worden de volgende ochtend na het ontbijt er weer uitgelaten. Op deze manier houdt men controle over een groep die zich niet gemakkelijk laat controleren, namelijk zwervers en alcoholisten. Er wordt gekeken hoe het zit met hun identificatie en andere papieren, en ze worden onderworpen aan een korte medische keuring (indien nodig). Op deze manier kunnen maatschappelijke organisaties ook hulp aanbieden, bijvoorbeeld een behandeling om van de drank af te komen.
In principe is het nooit verplicht om naar een roeskot te gaan, maar mensen die daar naar toe gaan zijn nooit toerekeningsvatbaar genoeg om dat zelf te beslissen. In de praktijk betekent dat dat mensen er gewoon in gesleurd worden, tenzij iemand al te veel tegenstribbelt en de agent/hulpverlener even geen zin heeft om die persoon erin te gooien ;)
Alcoholisme en dakloosheid komt vooral veel voor in de armere steden als Moreghat en Teghenkant. In andere grote steden natuurlijk ook wel, maar een stuk minder omdat men daar over het algemeen minder arm is. Vooral Teghenkant is een verpauperde stad die bijna te vergelijken is met een Oost-Europese stad qua armoede.

Echt drinken doe je natuurlijk niet al op je 13e, hooguit een paar slokjes, maar dat tieners op hun 15e gewoon al meedrinken is geen uitzondering. Vóór hun 18e kan niemand zelf alcohol kopen, en er wordt altijd wel naar een identificatiebewijs gevraagd (tenzij het een volwassen uitziend persoon betreft). Dit wordt beter nageleefd dan in Nederland.
Beginnende cassières vullen op een formulier van elke klant in hoe oud ze hen schatten, en vragen vervolgens hun ID-bewijs voor de echte leeftijd. Een cassière wordt op die manier getraind om accuraat leeftijden te schatten en krijgt daarvoor een certificaat. Een cassière vraagt altijd een ID-bewijs als ze de leeftijd onder de 21 schat.

Ties
Geoficticus
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 02 feb 2011, 17:38

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door Ties » do 16 feb 2012, 18:21

sirdanilot schreef:Beginnende cassières vullen op een formulier van elke klant in hoe oud ze hen schatten, en vragen vervolgens hun ID-bewijs voor de echte leeftijd. Een cassière wordt op die manier getraind om accuraat leeftijden te schatten en krijgt daarvoor een certificaat. Een cassière vraagt altijd een ID-bewijs als ze de leeftijd onder de 21 schat.
Mega-onhandig. Leeftijd valt niet te schatten, ook niet dor training. Juist door het op deze manier aan te pakken kunnen er genante situaties ontstaan. Ik zou gewoon zeggen: geen ID, geen alcohol.

sirdanilot
Geoficticus
Berichten: 1403
Lid geworden op: za 05 mar 2011, 00:09

Re: [RBU]Politiek en Rechtsstaat

Bericht door sirdanilot » vr 17 feb 2012, 13:25

In de Burghtelandse cultuur is er, logischerwijs, zeer veel respect voor ouderen, wat tot uiting komt in taalgebruik (beleefdheidsvormen) en manieren (opstaan in het openbaar vervoer, vriendelijk bejegenen in winkels etc.) Het zou ondenkbaar zijn om aan oudere mensen een identiteitsbewijs te vragen; zoiets is gewoon not done. Er zijn wel wetsvoorstellen geweest om gewoon aan iedereen een ID-bewijs te vragen, maar tegenstanders hadden het argument dat dit dus ook voor ouden van dagen zou gelden, wat op veel weerstand leidde bij de bevolking. Op die manier zie je hoe culturele aspecten van een samenleving overal terug te vinden zijn.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast